صنایع بانکی

چشم انداز بانکداری به سرعت در حال تغییر است، تغییر نگرش مشتری، مدل های توزیع، یا مقررات نیازمند رویکرد هدفمندتری در رابطه با استراتژی های رشد می باشند. در این راستا نیاز به برنامه های نرم افزاری بانکی مکانیزه قابل اعتماد احساس می شود. این برنامه ها با ابزارهایی برای گزارش دهی، هوش تجاری، فیلتر کردن و استفاده از داده ها، هماهنگ با سیاست و زیرساخت سازمان باعث ارتقای سیستم بانکی مجموعه خواهند شد.
برخی از راه کارهای خاص ارائه شده توسط شرکت فن آوران دُرنویس در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

سامانه مدیریت پرسنل:

صرف نظر از اندازه کسب و کار، مدیریت کارکنان کار آسانی نیست، زیرا عوامل بسیاری در امر مدیریت پرسنل دخیل هستند که شامل شرایط لازم نیروی کار در فازهای زمانی گوناگون کسب و کار، مهارت ها و توانایی های هر فرد و قوانین مرتبط با کاری است که شرکت ملزم پیروی از آنها می باشد. اما مهم تر از همه این است که اشتباه در مدیریت منابع انسانی می تواند بیش از حد پرهزینه باشد. در این راستا شما می توانید سیستم مدیریت کارکنان را اجرا کنید که به کاهش بار مدیریت کارکنان کمک می کند
سیستم مدیریت کارکنان، کمک می کند تا تمام اطلاعات مربوط به کارکنان خود را همراه با حقوق و دستمزد کارمند و سایر متغیرها مدیریت کنید. همچنین این برنامه به بخش مدیریت منابع انسانی کمک می کند تا از برخی از نقاط ضعف سیستم فایل های فیزیکی رایج نظیر ثبات و امنیت اطلاعات کارکنان جلوگیری کند. گزارش های استراتژیک مانند پیش بینی بازنشستگی کارکنان به مدیریت کمک می کند که برنامه ریزی برای استخدام جدید را به خوبی پیش از زمان انجام دهد.

ارزیابی عملکرد 360 درجه پرسنل:

از مهم ترین ابعاد عملکردی در راستای اهداف سازمان بازدهی نیروی انسانی است که سنجش این بازدهی از طریق نظام ارزیابی عملکرد صورت می گیرد. ارزیابی عملکرد 360 درجه سیستم یا فرایندی است که در آن کارمندان بازخوردهای محرمانه و ناشناس از افرادی که کنار آنها کار می کنند دریافت می کنند. منبع این بازخوردها شامل مدیران، هم رده ها و گزارشات کارمندان می شود. ارزیابی عملکرد 360 درجه اطلاعات ورودی بازخورد را از یک رویکرد تک بعدی بالا به پایین به رویکرد چند بعدی (زیردستان، همکــاران و مشتریان) عمومیت می بخشد و می تواند یک «ارزیابی بدون مرز» باشد. از این لحاظ مفهـوم بـــازخور 360 درجــه به نظر می رسد، با رویکرد تئوری سازمان بدون مرز متناسب باشد.
سامانه مذکور با رویکرد شناخت پارامترهای کیفی و ارزش گذاری بررسی شاخص های قابل اندازه گیری پرسنل، نمایندگان و پیمانکاران و سنجش میزان دستیابی آنان به اهداف تعریف شده، امکان رتبه بندی کمی و امتیازدهی به عملکردشان که نتیجه ی آن کارنامه پرسنل می باشد را میسر می سازد.